Máy chủ chuyên dụng

Có tốc độ và tính ổn định bạn cần với dịch vụ lưu trữ máy chủ chuyên dụng. Chọn trong ba mức kiểm soát — Tự quản lý, Được quản lý hay Được quản lý đầy đủ.

Xem các gói Windows